TJÄNSTER

Vårt tjänsteutbud

Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom byggbranschen. Vi har bred kompetens samt 20 års erfarenhet från byggbranschen och byggprocesser. Läs mer om de tjänster vi erbjuder här nedan genom att klicka på dom:

Bygg- & Projektledning

Vi arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering.

Kontrollansvarig enl. pbl

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Entreprenadbesiktningar

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB utför entreprenadbesiktningar i olika skeden.

Överlåtelsebesiktning

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken.

Byggarbetsmiljösamordnare

Vi är certifierade byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3923.

MILJÖBYGGSAMORDNARE

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

Statusbesiktning

Statusbesiktning är en besiktning som beskriver en byggnads fysiska skick, status och ev. underhållsbehov.

Underhållsplan

En underhållsplan är en detaljerad plan av kommande underhåll för fastigheter och omfattar periodiskt underhåll.

Kostnadskalkylering

Genom grundliga beräkningar och genomarbetade kalkyler hjälper vi byggherrar och entreprenörer att kalkylera projekt.

Bygg- & Projektledning

Vi arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering.

Kontrollansvarig enl. pbl

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Entreprenadbesiktningar

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB utför entreprenadbesiktningar i olika skeden.

Överlåtelsebesiktning

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken.

Byggarbetsmiljösamordnare

Vi är certifierade byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3923.

MILJÖBYGGSAMORDNARE

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

Statusbesiktning

Statusbesiktning är en besiktning som beskriver en byggnads fysiska skick, status och ev. underhållsbehov.

Underhållsplan

En underhållsplan är en detaljerad plan av kommande underhåll för fastigheter och omfattar periodiskt underhåll.

Kostnadskalkylering

Genom grundliga beräkningar och genomarbetade kalkyler hjälper vi byggherrar och entreprenörer att kalkylera projekt.

Vi arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler. Vi åtar oss projektledning för såväl stora som mindre projekt.

Vårt arbete omfattar byggprojekt, från program och projektering till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar förfrågningsunderlag, tidplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och leder produktionen.

Tillsammans med byggherren/beställaren (kunden) sätts projektmål och riktlinjer upp för projektet. Vi tar ansvar ör att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå projektmålen. Som projektledare gäller det att hitta bra och ekonomiska lösningar.

Vi kan även medverka under förvaltningsskedet och se till att garantibesiktning sker innan garantitidens utgång. Under förvaltningsskedet tar vi även del av kundens erfarenheter efter brukstagandet av lokalerna. Genom erfarenhetsåterföring efter varje slutfört projekt tar vi lärdom till kommande projekt. Vi kan på detta sätt ge våra kunder bra service och kompetens genom hela byggprocessen.

Fredrik Hag är certifierad Byggprojektledare av RISE (f.d. SP) C000305 och medlem i SBR:s expertgrupp för Byggprojektledning.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vi ska medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vid arbetsplatsbesök ska dessa dokumenteras, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig:

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Fredrik Hag är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3571 och medlem i SBR:s expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL.

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB utför entreprenadbesiktningar i olika skeden. Till exempel förbesiktningar, löpande förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar, §59-besiktningar (Två-års besiktning för konsumententreprenader) samt särskilda besiktningar.

Besiktningarna utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS 18, Hantverkarformulär 14 samt konsumententreprenader åt privatpersoner.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden, som t.ex. VVS, EL, Styr & övervakning, Hiss etc..
Vid en tidig upphandling av besiktningsgruppen i projektet, ökar möjligheten för ett bra slutresultat.

Övriga besiktningar som vi även erbjuder är bl.a.

Fredrik Hag är certifierad entreprenad besiktningsman av RISE (f.d. SP) SC0139-14 och medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp.

Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s.k. ”undersökningsplikten”.

Välj en SBR-ansluten besiktningsman och anlita en ”Besiktningsman SBR”. Överlåtelsebesiktning utförs då av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBR:s grundutbildning för överlåtelsebesiktning samt har en gedigen erfarenhet och en ansvarsförsäkring.
Bara besiktningsmän som godkänts av SBR får använda denna titel.

Fredrik Hag är av SBR godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning.

Vad innebär ”av SBR godkänd besiktningsman”?

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat se till att det finns goda förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.
Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver.

Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering.

Bas-P ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av projektörerna (arkitekter, ingenjörer och andra tekniska konsulter) samt planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het.

Bas-P ska upprätta en arbetsmiljöplan som ska finnas innan byggarbetsplatsen etableras.

Vi kan åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) i projekteringsskedet och upprätta arbetsmiljöplanen. Vi granskar ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra.
Detta samman­ställs sedan som delar i arbets­miljö­planen som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.

Som Byggarbetsmiljösamordnaren behöver vi, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö.

Genom fortlöpande kurser, utbildningar och uppdateringar inom byggregler m.m. bibehåller vi en hög kompetens.

Vi kan även åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet (Bas-U), det vill säga i det praktiska byggskedet.

Fredrik Hag är certifierad byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3923.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller t.ex. energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad kan användas vid nyproduktion, ombyggnad eller för befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms. Vi är certifierade miljöbyggsamordnare via Sweden Green Building Council och har kunskap och hjälper till i alla delar av projektet och samordnar arbetet mot certifiering i Miljöbyggnad.

Statusbesikning av fastighet

Statusbesiktning är en besiktning som beskriver en byggnads fysiska skick, status och ev. underhållsbehov.

Syftet med statusbesiktningen är att samla in och redovisa information om byggnadens fysiska skick samt, där så är möjligt, ange uppskattad livslängd för byggmaterial och konstruktioner.

Statusbesiktningen genomförs genom en grundlig okulär besiktning av byggnaden.

En statusbesiktning består av följande fyra delar:

Resultatet av statusbesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande som redovisar byggnadens status och skick samt eventuella åtgärdsbehov. Även en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder redovisas i utlåtandet. Besiktningsutlåtandet ligger till grund för att bedöma byggnadens skick och vilka åtgärder som behöver vidtas med hänsyn till uppskattad livslängd avseende byggmaterial och konstruktioner.

Besiktningsutlåtandet kan även användas som stöd för framtida underhåll, ombyggnads- och/eller renoveringsprojekt.

Statusbesiktningen kan vidare kopplas till en underhållsplan, som redovisar vilka åtgärder och underhåll som fastigheten behöver, när de behöver genomföras samt kostnad.

En statusbesiktning kan förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare, fastighetsförvaltare och privatpersoner.

Vi erbjuder lättarbetade och [digitala underhållsplaner i Planima], en modern planerings-app där du som kund får tillgång till din underhållsplan i webbläsaren. Tack vare enkla vyer och smarta funktioner får ni bra överblick på fastigheternas status och kommande åtgärder, samt hur det hänger ihop med den ekonomiska planeringen. 

En underhållsplan är en detaljerad plan av kommande underhåll för fastigheter och omfattar periodiskt underhåll.

Grunden till underhållsplanen är en statusbesiktning eller fastighetsbesiktning.

Underhållsplanen är en viktig handling för fastighetsägarens långsiktiga fastighetsförvaltningen.

Underhållsplanen utgör en sammanställning av:

Tidsaspekten för en underhållsplan är normalt från 20 – 40 år.

Ju längre tid underhållsplanen överblickar, desto större kontroll erhålls över framtida underhållskostnader.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare, fastighetsförvaltare och privatpersoner.

Genom grundliga beräkningar och genomarbetade kalkyler hjälper vi byggherrar och entreprenörer att kalkylera projekt.

En kalkyl behövs för att kunna ta viktiga beslut såsom investeringar, nybyggnationer, om – och tillbyggnader, renoveringar m.m.

Vill du veta vad ditt projekt kommer att kosta eller hur du kan skära ned på kostnaderna kan du ha god användning av en väl utarbetad byggkalkyl.

Vi hjälper er med kostnadskalkyler och entreprenadkalkyler för såväl små som stora projekt.

Vi arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler. Vi åtar oss projektledning för såväl stora som mindre projekt.

Vårt arbete omfattar byggprojekt, från program och projektering till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar förfrågningsunderlag, tidplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och leder produktionen.

Tillsammans med byggherren/beställaren (kunden) sätts projektmål och riktlinjer upp för projektet. Vi tar ansvar ör att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå projektmålen. Som projektledare gäller det att hitta bra och ekonomiska lösningar.

Vi kan även medverka under förvaltningsskedet och se till att garantibesiktning sker innan garantitidens utgång. Under förvaltningsskedet tar vi även del av kundens erfarenheter efter brukstagandet av lokalerna. Genom erfarenhetsåterföring efter varje slutfört projekt tar vi lärdom till kommande projekt. Vi kan på detta sätt ge våra kunder bra service och kompetens genom hela byggprocessen.

Fredrik Hag är certifierad Byggprojektledare av RISE (f.d. SP) C000305 och medlem i SBR:s expertgrupp för Byggprojektledning.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.

Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vi ska medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vid arbetsplatsbesök ska dessa dokumenteras, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig:

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Fredrik Hag är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3571 och medlem i SBR:s expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL.

Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB utför entreprenadbesiktningar i olika skeden. Till exempel förbesiktningar, löpande förbesiktningar, slutbesiktningar, efterbesiktningar, garantibesiktningar, §59-besiktningar (Två-års besiktning för konsumententreprenader) samt särskilda besiktningar.

Besiktningarna utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06, ABS 18, Hantverkarformulär 14 samt konsumententreprenader åt privatpersoner.

Vi upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive specialområden, som t.ex. VVS, EL, Styr & övervakning, Hiss etc..
Vid en tidig upphandling av besiktningsgruppen i projektet, ökar möjligheten för ett bra slutresultat.

Övriga besiktningar som vi även erbjuder är bl.a.

Fredrik Hag är certifierad entreprenad besiktningsman av RISE (f.d. SP) SC0139-14 och medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp.

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken.

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp.

Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s.k. ”undersökningsplikten”.

Välj en SBR-ansluten besiktningsman och anlita en ”Besiktningsman SBR”. Överlåtelsebesiktning utförs då av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBR:s grundutbildning för överlåtelsebesiktning samt har en gedigen erfarenhet och en ansvarsförsäkring.
Bara besiktningsmän som godkänts av SBR får använda denna titel.

Fredrik Hag är av SBR godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning.

Vad innebär ”av SBR godkänd besiktningsman”?

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat se till att det finns goda förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.
Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver.

Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering.

Bas-P ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av projektörerna (arkitekter, ingenjörer och andra tekniska konsulter) samt planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het.

Bas-P ska upprätta en arbetsmiljöplan som ska finnas innan byggarbetsplatsen etableras.

Vi kan åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) i projekteringsskedet och upprätta arbetsmiljöplanen. Vi granskar ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra.
Detta samman­ställs sedan som delar i arbets­miljö­planen som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.

Som Byggarbetsmiljösamordnaren behöver vi, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö.

Genom fortlöpande kurser, utbildningar och uppdateringar inom byggregler m.m. bibehåller vi en hög kompetens.

Vi kan även åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet (Bas-U), det vill säga i det praktiska byggskedet.

Fredrik Hag är certifierad byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3923.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis.

Certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller t.ex. energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad kan användas vid nyproduktion, ombyggnad eller för befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Fastighetsägare rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare, som har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och som vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.

Vi är certifierade miljöbyggsamordnare via Sweden Green Building Council och har kunskap och hjälper till i alla delar av projektet och samordnar arbetet mot certifiering i Miljöbyggnad.

Statusbesikning av fastighet

Statusbesiktning är en besiktning som beskriver en byggnads fysiska skick, status och ev. underhållsbehov.

Syftet med statusbesiktningen är att samla in och redovisa information om byggnadens fysiska skick samt, där så är möjligt, ange uppskattad livslängd för byggmaterial och konstruktioner.

Statusbesiktningen genomförs genom en grundlig okulär besiktning av byggnaden.

En statusbesiktning består av följande fyra delar:

Resultatet av statusbesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande som redovisar byggnadens status och skick samt eventuella åtgärdsbehov. Även en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder redovisas i utlåtandet. Besiktningsutlåtandet ligger till grund för att bedöma byggnadens skick och vilka åtgärder som behöver vidtas med hänsyn till uppskattad livslängd avseende byggmaterial och konstruktioner.

Besiktningsutlåtandet kan även användas som stöd för framtida underhåll, ombyggnads- och/eller renoveringsprojekt.

Statusbesiktningen kan vidare kopplas till en underhållsplan, som redovisar vilka åtgärder och underhåll som fastigheten behöver, när de behöver genomföras samt kostnad.

En statusbesiktning kan förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare, fastighetsförvaltare och privatpersoner.

Vi erbjuder lättarbetade och [digitala underhållsplaner i Planima], en modern planerings-app där du som kund får tillgång till din underhållsplan i webbläsaren. Tack vare enkla vyer och smarta funktioner får ni bra överblick på fastigheternas status och kommande åtgärder, samt hur det hänger ihop med den ekonomiska planeringen. 

En underhållsplan är en detaljerad plan av kommande underhåll för fastigheter och omfattar periodiskt underhåll.

Grunden till underhållsplanen är en statusbesiktning eller fastighetsbesiktning.

Underhållsplanen är en viktig handling för fastighetsägarens långsiktiga fastighetsförvaltningen.

Underhållsplanen utgör en sammanställning av:

Tidsaspekten för en underhållsplan är normalt från 20 – 40 år.

Ju längre tid underhållsplanen överblickar, desto större kontroll erhålls över framtida underhållskostnader.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare, fastighetsförvaltare och privatpersoner.

Genom grundliga beräkningar och genomarbetade kalkyler hjälper vi byggherrar och entreprenörer att kalkylera projekt.

En kalkyl behövs för att kunna ta viktiga beslut såsom investeringar, nybyggnationer, om – och tillbyggnader, renoveringar m.m.

Vill du veta vad ditt projekt kommer att kosta eller hur du kan skära ned på kostnaderna kan du ha god användning av en väl utarbetad byggkalkyl.

Vi hjälper er med kostnadskalkyler och entreprenadkalkyler för såväl små som stora projekt.

Läs mer om våra kompetenser och se våra certifikat här.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.